Abychom si rozuměli. ;-)

Akademická obec

Akademická obec vysoké školy je tvořena interními akademickými pracovníky, vědeckými pracovníky a imatrikulovanými studenty graduálního a postgraduálního studia.

Akademický senát

Akademický senát je orgánem samosprávy vysoké školy. Je složen z volených zástupců akademické obce vysoké školy. Studentská část akademického senátu představuje vrcholové zastoupení studentů na VŠ.

Děkan

Děkan je na vysoké škole akademický funkcionář, který jedná a rozhoduje o věcech fakulty, tj. stojí v jejím čele. Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor. Při akademických obřadech používá titul „Spectabilis" (slovutný). V současné době zastává funkci děkana naší fakulty doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Formy studia

prezenční studium – dříve používaný název denní studium, tj. studium vyžadující pravidelnou účast studenta na výuce a jeho přímý kontakt s vyučujícím,
distanční studium – forma studia vyžadující samostatnou přípravu studenta pomocí speciálních učebních pomůcek a nových informačních a komunikačních technologií, tj. bez pravidelné účasti na vzdělávacích aktivitách,
kombinované studium – dříve používaný název dálkové studium, tj. studium kombinující prvky prezenčního a distančního studia.

Index

Index je výkaz studenta o studiu. Do indexu si zapisuje student vybrané kurzy dle studijního plánu pro daný akademický rok (včetně jejich kódů). Vyučující značí do indexu dosažené výsledky.

Kreditový systém studia

Kreditový systém studia znamená, že předmětům jsou přiřazeny kredity, tj. body. Učební plány jsou sestaveny tak, aby při standardní délce studia získal student za semestr určený počet kreditů a za akademický rok rovněž určený počet kreditů. Zavedený systém je kompatibilní s Evropským kreditním systémem (ECTS), ve kterém odpovídá průměrná roční zátěž 60 kreditům.

Proděkan

Proděkan je akademický funkcionář fakulty. Proděkani zastupují ve vymezených oblastech děkana, jednají jeho jménem. Resorty proděkanů se fakulta od fakulty liší. Na naší fakultě jsou v současné době ve vedení fakulty proděkan pro studium doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., proděkanka pro vědu a tvůrčí činnost doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D., a proděkanka pro rozvoj a vztahy fakulty Mgr. Zuzana Procházková, Ph.D. Při akademických obřadech používá proděkan titul „honorabilis" (ctihodný). V případech, kdy při obřadu zastupuje děkana, přísluší mu jeho titul „Spectabilis".

Prorektor

Prorektor je akademický funkcionář vysoké školy. Prorektoři zastupují ve vymezených oblastech rektora. Na UJEP jsou 4 prorektoři – prorektorka pro vědu, prorektorka pro studium, prorektor pro vnější vztahy a prorektor pro rozvoj a informatizaci. V případech, kdy při akademických obřadech zastupují rektora, přísluší jim jeho titul „Magnificence".

Rektor

Rektor je nejvyšší hodnostář vysoké školy. Je jedním ze samosprávných orgánů školy, za kterou jedná a rozhoduje. Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky. Funkční období rektora je čtyřleté a stejná osoba může funkci vykonávat na téže vysoké škole nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období. Při akademických obřadech používá titul „Magnificence" (vznešený). Jeho úřad se nazývá rektorát.

Stipendia

Stipendia se na naší fakultě vyplácí například prospěchová, mimořádná, sociální a ubytovací. Sociální stipendia se vyplácí studentům, kteří doloží, že příjem rodiny nepřesahuje 1,5 násobek životního minima. Ubytovací stipendia se vyplácí studentům, kteří splňují podmínky stanovené Stipendijním řádem UJEP. Prospěchová a mimořádná stipendia jsou také přiznávána podle podmínek stanovených ve stipendijním řádu fakulty nebo univerzity. Případně jsou přiznávána další stipendia, která udělují např. starostové nebo jiné instituce.

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád je vnitřní předpis fakulty nebo univerzity, podrobně upravuje podmínky studia. Na Pedagogické fakultě platí univerzitní Studijní a zkušební řád.

Zápis

Zápis do vyššího roku studia je podmíněn splněním podmínek studia daných studijním a zkušebním řádem. Zápis předmětů se provádí elektronicky prostřednictvím informačního systému STAG ve vyhrazeném časovém období, které je zveřejněno na internetových stránkách a na úředních deskách studijních oddělení. Po elektronickém zápisu následuje ještě klasický „fyzický" zápis předmětů do indexu. Důležité je ovšem mít na paměti, že jen z elektronicky zapsaných předmětů lze skládat zápočty a zkoušky.

Zápočet

Záúpčet je udělován za splnění požadavků určených pro příslušný předmět. Uděluje jej vyučující.

Zkouška

Zkouška je ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná, slouží k prověření vědomostí studenta. Výsledek zkoušky klasifikuje zkoušející známkami výborně, velmi dobře, dobře a nevyhověl.