Přijímací řízení pro ak. rok 2017/2018

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 a stanovuje podmínky k přijetí ke studiu.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/18 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2016.

Obory nabízené v přijímacím řízení 2017/2018

Vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 - english

Další fakulty vzdělávající učitele na UJEP

Přírodovědecká fakulta

Filozofická fakulta

Termíny

Termín podání přihlášek:
do 31. března 2017 (bakalářské a magisterské studijní programy)
do 30. dubna 2017 (doktorské studijní programy)

Termín přijímacích zkoušek:
18.–21. 4. 2017 praktické zkoušky z hudební výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy
19.–23. 6. 2017 písemné zkoušky a ústní zkoušky pro všechny ostatní bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy/obory, náhradní praktické přijímací zkoušky

Poplatky

Poplatek za přijímací řízení: 500,- Kč (tištěná i elektronická přihláška)
Název účtu: Univerzita J. E. Purkyně, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
Účet: 100200392/0800
Název banky: Česká spořitelna, a. s.
Konstantní symbol: 0308 (platba převodem), 0379 (platba poštovní poukázkou)
Variabilní symbol pro e-přihlášku: 430509
Variabilní symbol pro papírovou přihlášku: 430509
Specifický symbol: U elektronické přihlášky vygeneruje systém automaticky
U papírové přihlášky se jako specifický symbol použije prvních 6 čísel rodného čísla uchazeče
Převodová pošta: 400 01 Ústí nad Labem (Při elektronické přihlášce platba pouze převodem.)